Genç
Araştırmacılar
Kongresi

28-30 Haziran 2021

Kabul Edilen Bildirilerin Listesi

Bildiri Kodu Yazar(lar) Bildiri Başlığı
95001 Aslıhan AKAR, Mustafa BAŞARAN Anadolu Masallarının Dinlediğini Anlama Becerisine Etkisi
95002 Seher AKBAY, Özlem TAŞDELEN, Çiğdem Alev ÖZEL Teknoloji Destekli Beyin Lobları Materyali Hazırlama Süreci ve Materyale İlişkin Görüşler
95004 Ümmühan AKPINAR, Adalet KANDIR Okul Öncesi Çocuklarda Öğrenmeye İlişkin Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi
95005 Naciye AKSOY, Hümeyra YARDIMCI Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilerin Eğitim Öğretiminde Özyeterlik ve Kültürel Yeterlilik Algıları
95006 Alimbekova Аnar АIMOLDANOVNA, Sadu Narkyz BOLATKYZY Блингвальды ортаның баланың интеллектуалдьды дамуына әсері
95007 Arzu ALTIN, Ayhan URAL Eğitimde Dijital İfadesi Kullanılarak Üretilen Kavramlara İlişkin Bir Çözümleme
95008 Meryem ALTUN EKİZ, Emel SEZGİN, Sevim KIR Genç ve Yetişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığına İlişkin Farkındalık Düzeyi
95009 Meryem ALTUN EKİZ, Sevim KIR, Hakkın ULUCAN Sportif Uygulamalarda Müzik: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
95010 Selda ARSLAN, Ahmet ÜNAL Birleştirilmiş Sınıflarda Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Sınıf Etkinliklerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
95011 Tacettin ATAK, Fatih YILMAZ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Benzetim Tekniğinin Dilin İletişimsel İşlevi Açısından Önemi
95013 İlyas ATEŞ, Raşit ÇELİK John Locke’un Epistemolojisi ve İbn Tufeyl’in Hay Bin Yakzan Eserinin Eğitim Açısından Değerlendirilmesi̇
95015 Melike BAKIR ATAŞ, Mehmet Akif SÖZER İlköğretim 4.Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyleri ile Fen Dersindeki Akademik Başarıları
95016 Aysel BARAN, Sinem GENÇER Türkiye’de 2010-2020 Yılları Arasında Kimya Eğitimi Alanında Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezlerinin İçerik Analizi
95017 Cansu BOZAN DENİZ, Şeyma Sultan BOZKURT, Fatma TEZEL ŞAHİN Büyük Ebeveyn Çocuk İletişiminin Önemi ve İletişimi Etkileyen Etmenler
95019 Gözde BÜYÜK Üniversite Öğrencilerinin Aleksitimi Düzeyleri ile Çocukluk Dönemi Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
95020 Busegül CAN Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” Kitabında Yapısal ve Eğitsel İlkeler
95022 Cihan CANBOLAT, Mehmet Ali GÖKDEMİR Farklı Öğretim Yaklaşımlarının Öğrencilerin “Cumhuriyet Öncesi Türk Grafik Sanatı Tarihi” Konusundaki Başarılarına Etkisi
95023 Asena CEBECİ, Hatice ŞINGIR Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
95024 Merve CEYLAN, Ebru ERSAY Okul Öncesi Çocuklarının Duygu Düzenleme Becerileri Öğretmenlerinin Duygu Düzenleme Becerileri ile İlişkili mi?
95025 Ezgi CULUK, Aytekin ALBUZ Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Piyano Eğitimi Kurs Programlarının Kurs ve Kursiyer Başarısı Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul İli Örneği
95029 Nurcan ÇETİN Sivas İli Matematik Ortak Yazılı Sınavlarındaki Madde Yanlılığının Farklı Örneklem Büyüklüklerine Göre İncelenmesi
95030 İsmet ÇETİN, Zekeriya MERDİN Muharrem Zeki Korgunal’ın Sanat Görüşünde Halk Eğitimi
95031 Nuray ÇINAR, Hüseyin AKKUŞ Kimya Öğretmenlerinin Kimyasal Tepkimeler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
95032 Ezgi Düriye ÇÖREKCİ, Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
95033 Caner DALLI, Ercenk HAMARAT 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Tekno-Şüpheci Bakış
95034 Semiha DEDE Hüseyin Cahit Yalçın’ın Mektep Mecmuasındaki Yazılarının Dil ve Edebiyat Eğitimine Katkısı
95037 Ünal DENİZ Öğretmenlerin Motivasyon Faktörlerini Yeniden Keşfetmek: Sahadan Sesler
95038 Tuna DOĞAN, Ülkü ESER ÜNALDI Coğrafya Eğitimi ve Su Tasarrufu
95039 Nuray DOĞANKOLLU, Meryem ALTIN SELVİ Lise Öğrencilerinin Küresel Isınmaya Yönelik Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Kullanılarak Belirlenmesi
95040 Onur Can DOLĞUN, Turgay BİÇER Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi
95041 Erkan DÜNDAR Coğrafya Öğretmenleri ve Adaylarının 3B Modelleme Teknolojisi ile İlgili Görüşleri
95043 Elif EREN OK, Feyzi ULUĞ Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Muhalefet Davranışları ile İşe Yabancılaşma Düzeyleri Arasındaki İlişki
95044 Betül ERSÖZ E-Öğrenme Platformlarında Simbiyotik Web Ağları
95045 Meryem ERTÜRK Sorumsuzluğa Yönelik Erteleme Davranışının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
95046 Yücel GELİŞLİ, Cansu ALTUNSABAN YERLİKAYA Lisans Düzeyinde Dijital Vatandaşlık Dersi için Bir Program Tasarısı Örneği
95047 Yücel GELİŞLİ, Aida MEIRKULOVA Öğretmenlik Mesleğinin Statüsüne Yönelik Algı Ölçeğinin Kazakçaya Uyarlanması
95049 Afra GÖĞEBAKAN, Veda Yar YILDIRIM Okul Öncesi Dönem Öğrencilerinin Ödev Kavramına İlişkin Metaforik Algısı
95050 Hatice Büşra GÖKÇE, Mustafa YEL Ortaöğretim Biyoloji̇ Ders Kitaplarında Çevre Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri̇ Açısından İncelenmesi
95051 Serdal GÜNAY Otantik Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Coğrafya Dersine Yönelik Başarı Odaklı Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
95052 Serdal GÜNAY Atatürk’ün Vatandaşlık için Medeni Bilgiler Kitabının Değerler Eğitimi Yönüyle İncelenmesi
95053 Handan GÜNGÖR, Mehtap ÇAKAN Öğretim Üyelerinin Bakış Açılarına Göre e-Değerlendirme için Kullanılabilecek Yöntemler, e-Değerlendirmede Geçerlik Sorunları ve Çözüm Önerileri
95055 Islamia Ramazanovna HALITOVA, Assylzat SERIKBAY АБАЙ МҰРАЛАРЫ АРҚЫЛЫ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ.
95056 Arda Dılovan IŞIK Dijital Öykülemenin İngilizce Öğretiminde Kullanımı
95057 Eda IŞIR Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuduğunu Anlama Sorularının PISA Okuduğunu Anlama Düzeyleri Açısından İncelenmesi
95060 Mustafa KALE, Havva Kevser YILDIRIM İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlıkları Üzerine Bir Araştırma
95062 Özgür KAPLAN, Fatih YILMAZ Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Filmlerin Kullanımı: “Ayla” Filmi Örneği
95063 Hüseyin KARAASLAN Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Para Kavramına Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
95064 Esra KARABAĞ KÖSE, Sinan ÖZLÜ Öğretmen Sınıf Liderliği Veli Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
95065 Bilal Ferhat KARADAĞ, Merve DİNCER Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Telaffuz Becerisi Açısından Karaokenin Kullanımı
95066 İsmail KARAKAYA, Fatih AYDEMIR, Ahmet Raşit KISAOĞLU Kavram Yanılgılarını Belirleme ve Giderme Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
95069 Bilgen KERKEZ, Gökçe GARİP Mesleki ve Teknik Eğitimde Yabancı Dil Eğitimine Dönük Yeni Girişimler
95070 İlknur KİLLİOĞLU, Günçe GÜNDUĞDU Türkçe 5. ve 8. Sınıf Ders Kitaplarındaki Kurmaca Metinlerde Anlatıcı Tipolojisi ve Odaklayım Biçimleri
95071 Sümeyye KORKMAZ, Abuzer KARATAŞ Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Bağlamında Yürütülen Politikaların Eşitlik Varsayımı Çalışması Kapsamında Değerlendirilmesi
95073 Zehra Sultan KUMRU YAĞMURKAYA İngilizce Öğretim Görevlilerinin Kültürlerarası İletişim Yeterlikleri: Sınıf İçi Uygulamaları ve Temelleri Üzerine Bir Durum Çalışması
95074 Serkan KURT Dijital Hikâye Oluşturma Araçlarına Yönelik Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
95076 Barış KÜÇÜKSU, Mustafa KARAAĞAÇLI Web Ortamlı Öğretim Tasarımı Bağlamlı Alan Yazının Değerlendirilmesi
95078 Muhsin NAS, Şaban ÇETİN Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencileri Eleştirel Düşünmeye Yönlendirme Eğilimlerinin İncelenmesi
95079 Esra ONKUN ÖZGÜR 7. Sınıf Öğrencilerine Web Destekli Etkinlikler ile Dikdörtgenin Alanı ve Çevresi Arasındaki İlişkinin Öğretimi: Eylem Araştırması
95081 Hatice ÖNEY, Mustafa YEL Ortaöğretim Öğrencilerinin “Çevre Okuryazarlığı” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
95082 Şeyma ÖZATA Zorunlu Uzaktan Eğitimin Görünmeyen Yüzü: Süreçte Öğretmenler Ne Tür Deneyimler Yaşadı?
95084 Ahmet ÖZDEMIR, Filiz ÇETİN Ortaöğretim 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabının Kök Değerler Bağlamında İncelenmesi
95086 Başak ÖZEN SERTER, Şaban ÇETİN Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi
95087 Açelya ÖZER, Ebru KILIÇ ÇAKMAK Covid-19 Salgını Bağlamında Eğitim Alanında Yapılan Çalışmaların Analizi
95090 Pelin PEKİNCE, Neslihan AVCI Tren Rayı Görevi’nin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
95091 Pelin PEKİNCE, Fatime ŞALLI İDARE, Neslihan AVCI Okul Öncesi Çocukları İçin Önleyici Kontrol ve Duygu Düzenleme Görevi: Geçerlik Güvenirlik Çalışması
95092 Kübra PELİT, Muhammet Fatih ALKAN Suça Sürüklenen Çocukların İşledikleri Suç Türlerinin ve Sosyo-Demografik Özelliklerinin İncelenmesi: Tokat İli Örneği
95093 Assanova Aizhan SARSENBAYEVNA Болашақ Педагогтардың Комуникативті Дағдыларды Қалыптастыру Ерекшеліктері
95095 Burcu SEL Türkiye’de Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Çoklu Okuryazarlıklara İlişkin Gerçekleştirilen Tezlerdeki Eğilimlerin İncelenmesi
95096 Duygu Diğdem SİLİK Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çocuk Kitaplarında Görmek İstedikleri Karakter Özelliklerinin İncelenmesi
95097 Esra SERT, Meral TANER DERMAN Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sanat Eğitimine Yönelik Tutumları ve Yaratıcılık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
95098 Seda ŞAHİN Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Yöneticilerin Karşılaştığı Kariyer Engelleri
95099 Tuğçe ŞİMŞEK, Hüseyin AKKUŞ 2010-2021 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanan Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi
95100 Feyza TAŞDEMİR, Işıkhan UĞUREL Matematik Laboratuvarı Kavramına Yönelik Anlamsal Bir Analiz
95101 Tülay Gül TAŞKIN GÖKÇE, Adalet KANDIR Erken Çocuklukta Yapı İnşa Oyunlarına İlişkin Yurt Dışında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
95102 Galiya Zakaryanovna TAUBAEVA, Akbota ALİMBAY Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамытудың маңызы
95103 Yakup Can TAYFUR, Mustafa KALE İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dört İşlem Becerileri ile Problem Çözme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
95104 Arife TOLGA, Berna CANTÜRK GÜNHAN Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Etkinlikler Yoluyla Çoklu Temsillerinin İncelenmesi
95105 İrem TUĞHAN YİĞİTOĞLU, Filiz ÇETİN Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
95107 Aytaç TÜRKBEN Dokuzuncu Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin İngilizce Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: İç İçe Geçmiş Tek Durum Çalışmasıyla Devlet-Özel Okul Örneği
95108 Pati VASHAKMADZE, Pınar BULUT Türkiye ve Gürcistan’da İlk Okuma Yazma Sürecinde Kullanılan Kitapların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
95111 Baturay YANIK, Mustafa AYDIN, Halil Emre SEÇGİN Ayhan URAL Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
95112 İdris Orhan YAY, Ahmet ÜNAL İlköğretim 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Geri Dönüşümle İlgili Bilgileri ve Geri Dönüşüm Davranışları
95113 Mustafa YAZICI, Merva BULUT Etkileşimli Tahta ve Laboratuvarın Birlikte Kullanımının Öğrenme Süreci Üzerindeki Etkileri Üzerine Bir Çalışma
95114 Nurullah YAZICI, Ercüment ELİŞ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geogebra Yazılımı ve Dijital Materyal Kullanım Süreçlerinin İncelenmesi
95116 Burcu Dudu YILDIRIM, Büşra Nur PLAK, Muhammed Ali KUM, Sami Sezer ARBAĞ, Sena GÜZEL, Zeynep Kübra ONUR, Funda DAĞ Matematik Uygulamaları Dersinin Ters Yüz Öğrenme Modeline Göre Tasarlanması: 7. Sınıf Geometri ve Ölçme Öğrenme Alanı Örneği
95117 Özkan YILDIRIM Enver TÜRKSOY Pandemi Sürecinin İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitimindeki Etkileri
95118 Özkan YILDIRIM, Enver TÜRKSOY Uzaktan Eğitimde Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Deneysel Süreçleri Yürütmede Kullandıkları Yöntemler
95120 Taner YILMAZ 7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Fizik Konularına Ait Etkinliklerin 21.Yüzyıl Beceri Düzeyleri Açısından İncelenmesi
95121 Oğuz Baki YILMAZ, Ekrem Levent İLHAN Bedensel Engelli Sporcuların Zihinsel Antrenman ve Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
95122 Hatice Büşra YILMAZ TAM, Ümit DENİZ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukların Davranış Problemlerinin Nedenleri ve Başedilmesine Yönelik Görüşleri
95123 Belal YOUNSI İki Dilliliğin ve / veya Çok Dilliliğin Cezayirli Öğrencilerinin Türkçe Öğrenme Sürecindeki Etkisi
95124 Ali Can YÜKSEK, Betül ACAROĞLU, Benay GEDİK, İzel ASLAN Biyoloji Öğretmen Adaylarının “Su Ayak İzi” Kavramına Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi ve Arttırılması
95126 Nurcan SARIKAYA Üniversite Öğrencilerinin Beden İmajlarının İncelenmesi
95127 Başak GÖKMEN, Gürcü ERDAMAR Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile İngilizce Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
95129 Zeynep ÖZKAN, Demet ÇETİN Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunun React Stratejisi ile Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Araştırma-Sorgulamaya Dönük Tutumlarına Etkisi
95130 Sezai ARICAN, Türker KURT Hesap Verebilirlik Açısından E-Okul Sisteminin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
95131 Beyza ÇAKICI, Esranurname ÇETİNER, Ecem EFECAN, Esra YİRİK, Gülden UYANIK Ülkemizde 2000-2021 Yılları Arasında Yayınlanan Erken Okuryazarlık ile İlgili Makalelerin İncelenmesi
95132 Cansu DOKUMACI, Servet KARDEŞ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevrim İçi Yeterliliği
95133 Gökhan ARKAN, Hatice ŞAHİN Tıp Eğitimcisi Gözünden Seçilmiş Eğitim Yaklaşımlarına Kısa Bir Bakış
95134 Berat YURTALAN Tipografik Özellikleri Bakımından Eğitim Bilişim Ağında Yer Alan Yeni Medya İçerikleri
95135 Yıldız SARIKAYA, Yücel KAYABAŞI Pandemi (Covid-19) Sürecinde Ortaokul Matematik Öğretim Programının Uzaktan Eğitim ile Uygulanmasına Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
95137 Mehmet KARACAR, Burcu YAPAR Kadın Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi ile Sahte Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
95138 Burcu YAPAR, Mehmet KARACAR Erkek Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi ile Sahte Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
95141 Ünal ARSLAN, Betül ÇOBAN, Özgü Senem KABA, Burçin SANCAK, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ Hızlı Uygulama Geliştirme Araçlarının Eğitimde Kullanımı
95142 Şeyma KESKİN Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Uzaklaşma, Algılanan Ana-Baba Tutumu ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler
95143 Ayşegül Funda ALP, Sonay Serpil ALPDOĞAN Oturarak Voleybol Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi
95144 Fatime AKSU, Hayriye Miraçnur ERUZUN, Hüseyin ÇAKIR Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Çocukluk Dönemindeki Doğru Ekran Kullanımına Yönelik Görüşleri
95147 Sinan OBA, Mücahit KÖSE Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilimsel Sorgulama Becerileri Açısından İncelenmesi
95150 Beyza YIRTAN, H. Şenay ŞEN Velilerin Matematik Dersi ve Matematik Öğretmenine İlişkin Metaforik Algıları İle Matematik Öğretmeninden Beklentileri
95151 Hakan AKPINAR Covid-19 Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim ile Ders Alan Öğrenci Görüşleri Üzerine Araştırma: Tokat Örneği
95012 Furkan ATAN 1933 Üniversite Reformu
95018 Kürşat BOZKURT, Tuğba BELENLİ Türkiye’de Yerel Tarih Öğretimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
95021 Busegül CAN Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ile İlgili Yazılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
95026 Ezgi CULUK, Aytekin ALBUZ Halk Eğitimi Merkezlerinde Uygulanan Piyano 1 Kurs Programının İçerik ve Kazanım Boyutları Açısından İncelenmesi
95036 Hüseyin DEMİR, Hasan İĞDE, Levent YAKAR Eğitim Bilimleri Alanında 2005-2020 Yılları Arasında Yürütülen Lisansüstü Tezlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
95054 Hande GÜNGÖR, Burak Kağan TEMİZ Fen Bilimleri Öğretmenlerinin TRT EBA TV Hakkındaki Görüşlerinin Tespiti
95059 Harun İŞLER, Yunus Emre YARAYAN, Ekrem Levent İLHAN Oryantiring Sporcularında Atletik Zihinsel Enerji ve Yaratıcılık Düzeylerinin Belirlenmesi
95067 Kübra KARAKUŞ Yurt Dışındaki Türk Çocukları için Hazırlanmış ‘’Zamanda Yolculuk’’ Adlı Hikâyenin Söz Varlığı
95075 Serkan KURT Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Ödev ve Etkinliklere Yönelik Görüşleri
95077 Umut LEKESİZGÖZ Schubert Arpeggione Sonati Birinci Bölüm: Viyola Eğitimi Açısından İncelenmesi
95080 Tuğba ORTAÇ 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesine Göre Yabancı Okullar
95085 Burcu ÖZDEMİR Lisansüstü Eğitime Devam Eden Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konular Hakkında Algıları: Bir Fenomenoloji Çalışması
95089 Cansu PARLAK, Yeşim FAZLIOĞLU Üniversite Öğrencilerinin Zihinlerindeki ‘Engelli Birey’ Kavramı (Bartın Üniversitesi Örneği)
95119 Ahsen Beyza YILDIZ, Ayten YAMAN, Fatma TEKİN, Furkan ATAN, Merve SARIKAYNAK, Nazife YILMAZ, A. Selcen BİNGÖL COVID 19 Küresel Salgını Sürecinde Öğretmenlik Mesleğinin Saygınlığına İlişkin Öğretmen Görüşleri
95128 Esinnur DAĞOĞLU, İrem İNCE, Gökçe Gül GÜN, Gülden UYANIK 2008-2020 Yılları Arasında Türkiye’de Erken Okuryazarlık Alanında Yapılmış Olan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
95152 Akile DEMİREL, Mehmet TAŞPINAR Lise Matematik Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği)
95003 Onur AKGÜN, Mustafa Anıl VERDİLER Enes Muhammed TOPSAKAL Eleştirel Pedagoji ile İngilizce Öğretimi: İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri
95014 Zafer AYAZ, Gizem YILDIZ Covid19 Küresel Salgını Sürecinde Çevrim İçi Uzaktan Eğitime Geçiş: Gazi Üniversitesi Örneği
95027 Sinem Neslihan ÇAĞLAYAN İngilizce Öğretmenlerinin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki
95028 Selçuk ÇALIK, Samet KARAKUŞ Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kavram Yanılgısı ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı Konusundaki Araştırmaların İncelenmesi
95048 Murat GİR Seçme-Yerleştirme Sınavlarındaki Soru Metinlerinin Yazım Kurallarına Uygunluğunun Türkçe Eğitimine Katkıları Bakımından İncelenmesi: ÖSYM Örneği
95068 İbrahim Yaşar KAZU, Damla YILDIRIM Mesleki Tükenmişlik: Etki Eden Faktörler, Belirtileri ve Sonuçları
95072 Zehra Sultan KUMRU YAĞMURKAYA Türk Yazarlar ve Anadili İngilizce Olmayan Diğer Uluslardan Yazarların Yazdıkları İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Makalelerinin Giriş Bölümlerindeki Atıfların İncelenmesi
95094 Alperen Fatih SAY, Mustafa KARAAĞAÇLI Uzaktan Eğitimde Dijital İçeriğin Paylaşılmasında Veri Güvenliği Gereksinimi
95109 Hülya YABAN, Mehmet ŞAHİNGÖZ N. İ. İlminsky Eğitim Sistemi ve Takipçileri
95115 Ceylin YILDIRIM Tarihte Asimilasyona Dayalı Eğitim: Kanada’da Yerli Yatılı Okul Sistemi Örneği
95125 Semanur YÜRÜK, Günay Deniz DURSUN Ortaöğretimde Muhasebe Eğitiminin Endüstri 4.0 Uygunluğu
95136 Gamze POYRAZ, Togay Seçkin BİRBUDAK Kazakistan Tarih Kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk (Nazarbayev Intellectual Schools 9. Sınıf Dünya Tarihi Ders Kitabı Örneği)
95139 Türkan YILDIRIM, Muammer NURLU Uyum Sınıflarında Kullanılan Ders Kitaplarındaki Kelime Sıklıklarının İncelenmesi
95140 Birkan EROL, Türkan Berrin KÖSE 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Geogebra Etkinlikleri İle İlgili Çalışma Yaprakları
95146 Elçin SÜLEYMANOV 8. Sınıf Ortak Türk Tarihi Derslik Konularının 6 Ciltlik Ortak Türk Tarihi Kitap Konularıyla Karşılaştırma Yöntemiyle İncelenmesi